15 มีนาคม 2549 23:48 น.

ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง ฉั น

แดนไกล ไลบีเรีย

แม้
คน
เรา
จะ
เจอ
กับ
เรื่อง
ต่าง
ต่าง
ที่
ผ่าน
เข้า
มา
ใน
ชี
วิต
ของ
แต่
ละ
คน
...
อาจ
จะ
เป็น
เรื่อง
ดี
ดี
...
หรือ
อาจ
เป็น
เรื่อง
เลว
ร้าย
...
แต่
ถึง
อย่าง
ไร
สิ่ง
ที่
ทุก
คน
จะ
ต้อง
เจอ
ก็
คือ
ความ
จริง
...
...
...
ความ
จริง
ที่
เรา
จะ
ต้อง
พบ
มัน
ทุก
วัน
...
ความ
จริง
ที่
เรา
สร้าง
มัน
เอง
มา
กับ
มือ
ของ
เรา
...
ความ
จริง
ที่
เรา
หลีก
เลี่ยง
ไม่
ได้
...
และ
สุด
ท้าย
เรา
ก็
จะ
ต้อง
รับ
มัน
...
...
...
เรา
จะ
ต้อง
รับ
มัน
ให้
ได้
...
ความ
จริง
คือ
ความ
จริง
...
และ
ความ
จริง
ของ
ฉัน
คือ
...
...
...
...
...
...
ฉัน
เอง
...
...
...
นี่
แหละ
คือ
ความ
จริง
ของ
ฉัน
...
...
...
...
...
...
...
...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแดนไกล ไลบีเรีย
Lovings  แดนไกล ไลบีเรีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแดนไกล ไลบีเรีย