แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

เปลือยเปลือก

เวทย์

...เปลือยเปลือกเลือกแต่เนื้อ....ตรองนัย…ฉะนี้เฮย 
พิศส่วนควรวิจัย........................แจ่มแจ้ง 
หมายเหมือนเงื่อนกาลสมัย.......เสมอค่า…นิยมแฮ 
ขอบข่ายคลายขัดแย้ง...............อย่าข้องความหมาง 

...คำนึงลางเนื้อชอบ.................ลางยา 
ไยตรึกตามอัตตา......................ต่างแต้ม 
โกสุมสุดสวยครา......................บานเบ่ง…กระนั้นฤๅ 
ยลเยี่ยงยามผลิแย้ม..................หยาดเยิ้มกระยาหงัน 

...ฉันท์ใดฉันท์นั้นเทียบ............วิถี..ปราชญ์เฮย 
ยึดแต่ใจตนมี...........................ย่อมม้วย 
ฉวยเปลือกแต่งเติมสี................สนเท่ห์…แท้แฮ 
ควรอย่าชาล้นถ้วย.....................				
651   11   1     love  
-->