30 กันยายน 2551 02:38 น.

อย่า! อย่าคิดถึงฉันเดี่ยวฝันร้าย

แสงไร้เงา

1222206063.gifอย่าอย่าคิดถึงฉันเดี่ยวฝันร้าย 
จงรีบคลายคิดถึงคนึงหา
 เมื่อเธอมีคนใหม่ในเวลา 
ก็โปรดอย่าแสร้งลวงว่าห่วงใย 

หากเธอคิดถึงฉันเหมือนก่อน 
จะไม่ค่อนขอดซ้ำคำขานไข
และไม่ถือสาเลยเอ่ยจากใจ 
พร้อมอภัยเสมอเธอรู้ดี

ภาพเธอเคียงคู่ใครในวันนั้น 
พาให้ฉันนั่งลุกไม่สุขศรี 
ท่าทางเธอสุขสันต์แต่ฉันนี้ 
ทุกนาทีหม่นหมองครองระทม 

อย่าอย่าคิดถึงฉันเดี๋ยวฝันค้าง 
จงเดินทางสายใหม่ให้สุขสม 
ฉันคงมีคนอื่นมาชื่นชม
 ไม่สิ้นลมเพราะผิดหวังอย่ากังวล				
26 พฤษภาคม 2551 01:25 น.

เกิดเป็นมะเหมี่ยว

แสงไร้เงา

47e0c348b4a24.jpg

เกิดเป็นมะเหมี่ยว
เปล่าเปลี่ยวหัวใจ
คิดถึงคนไกล
ห่วงใยพะวง

เฝ้าใฝ่ฝันหา
พูดจาให้หลง
เพราะความซื่อตรง
ตกลงเชื่อคำ

วันเกิดทั้งที
แต่พี่ไม่จำ
ความเคยพูดย้ำ
กลับทำละเลย

25 พฤษภาคม 2551				
6 กันยายน 2550 02:23 น.

:+: 5 กันยายน :+:

แสงไร้เงา

1189020661.jpg:+: 5 กันยายน :+:

วันที่ห้ากันยายน วนมาครบ
วันบรรจบฤกษ์ดีมีสุขสม
อวยพรให้โชคดีมีคู่ชม
สุขอารมณ์สำราญเบิกบานใจ

สุขสันต์วันเกิดนะคนดี
ขอให้พี่พบวันอันสดใส
เรื่องการงานหายห่วงลุล่วงไป
เรื่องหัวใจให้สมหวังทุกประการ

สาธุ..

				
14 มิถุนายน 2550 13:49 น.

คงเดิม

แสงไร้เงา

Picture3291.jpg

" คงเดิม "


แ ม้ ก า ย ห่ า ง ฟ า ก ฟ้ า ม า กั้ น ข ว าง 
น ที ข ว า ง ก าง กั้ น มิ ห วั่ น ไ ห ว 
ห น ท า ง จ ะ ลำ บ า ก ม า ก เ พี ย ง ใ ด 
จ ะ ฝ่ า ไ ป เ พ ร า ะ ค ะ นึ ง คิ ด ถึ ง กั น 

ฝ า ก สั ม พั น ธ์ แ น่ น เ ห นี ย ว ผ่ า น เ รี ย ว รุ้ ง 
จ ง ห ม า ย มุ่ ง ข้ า ม ฟ้ า ม า สู่ ฝั น 
ส่ ง สั ม ผั ส เ ยื่ อ ใ ย ส า ย สั ม พั น ธ์ 
แ ท น คำ มั่ น สั ญ ญ า ต ร า บ ฟ้ า ดิ น 

จ ะ เ ก็ บ ฝั น วั น เ ก่ า ข อ ง เ ร า ไ ว้ 
จ ะ เ นิ น น า น ป า น ใ ด ใ ฝ่ ถ วิ ล 
จ ะ อ ยู่ แ ห่ ง ห น ใ ด ใ น ธ า นิ น ท ร์ 
มิ สู ญ สิ้ น เ ยื่ อ ใ ย แ ม้ ไ ก ล ต า 
                        
				
18 มีนาคม 2550 09:54 น.

สุขสุนต์วันคล้ายวันเกิดพี่ไรไก่

แสงไร้เงา

2550-3-18-092650-14716.jpgสิบแปดมีนาคมเวียนมาครบ
น้องกราบนบอวยพรอ้อนคำไข
ขอให้พี่เบิกบานสำราญใจ
สมตามดั่งหวังไว้ทุกประการ 


สุขสันต์วันเกิดพี่สาวนะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

ด้วยรัก

แสงไร้เงา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแสงไร้เงา