27 มกราคม 2549 07:51 น.

ฝันค้างที่กลางฝัน

แสงไร้เงา

ไม่อยากเป็นฝันค้างที่กลางฝัน
ราตรีนั้นสะดุ้งตื่นสะอื้นหา
อยากเชยชิดแนบสนิทในนิทรา
แค่หวังว่าสุขสันต์ฝันก็พอ
      ღ.*´ღ.*´♥
ก็เพียงอยากนอนหลับไม่รับรู้
ก็แค่อยู่กับละเมอที่เพ้อขอ
มิต้องทนปวดร้าวคอยเฝ้ารอ
ไม่อยากง้อความจริงหรือสิ่งใด
      ღ.*´ღ.*´♥
ไม่อยากฝันค้างฝันอย่างวันนี้
ทุกราตรีเหว่ว้าน้ำตาไหล
ขอหลับลงชั่วกาลนิรันดร์ไป
แค่เพียงได้แค่นั้นฝันละเมอ
       ღ.*´ღ.*´♥				
9 มกราคม 2549 03:21 น.

ฝ า ก น้ อ ง ช า ย

แสงไร้เงา

ฝ า ก ถ้ อ ย คำ ขื่ น ข ม กั บ ล ม ห น า ว  
     
จ า ก ผู้ ส า ว ที่ ห า กิ น ไ ก ล ถิ่ น ฐ า น  
    
ช น บ ท ดิ น แ ด น แ ส น กั น ด า ร   
        
ต้ อ ง ซ ม ซ า น จ า ก น า ม า เ มื อ ง ไ ก ล      


 เ มื่ อ ส า ย ล ม พั ด พ ร า ว ม า ค ร า ว นี้	

ด ว ง ฤ ดี ส ะ ท้ า น มั น สั่ น ไ ห ว

คิ ด ถึ ง แ ม่ ถึ ง พ่ อ แ ส น ท้ อ ใ จ 

น้ำ ต า ไ ห ล เ อ่ อ น อง ทั้ ง ส อ ง ต า 		 ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว ห ล า ย ปี ที่ จ า ก บ้ า น

ท ร ม า น ก า ย ใ จ เ พื่ อ ไ ข ว่ ห า

ใ ช้ แ ร ง ง า น ย ก แ อ ก แ ล ก เ งิ น ต ร า

ห วั ง ไ ว้ ว่ า พี่ น้ อ ง ต้ อ ง สุ ข ใ จ เ งิ น ที่ พี่ ส่ ง ใ ห้ เ มื่ อ ป ล า ย ฝ น 

พ อ จ้ า ง ค น เ กี่ ย ว ข้ า ว น า เ ร า ไ ห ม

ว อ น บ อ ก พ่ อ อ ย่ า ทำ ง า น ม า ก ไ ป

บ อ ก แ ม่ ใ ห้ พั ก บ้ า ง ก็ ยั ง ดี  ฝ า ก ดู แ ล แ ม่ พ่ อ พี่ ข อ ฝ า ก

ท่ า น ลำ บ า ก ย า ก เ ข็ ญ เ ป็ น ทุ ก ข์ ที่

ต้ อ ง เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย เ มื่ อ ย ล้ า ม า ห ล า ย ปี

อ ย า ก ใ ห้ มี สุ ข ส บ า ย ไ ด้ สั ก วั น ฝ า ก ลำ นำ ลม ห น า ว จ ง นำ ข่ า ว

บ อ ก เ รื่ อ ง ร า ว ถึ ง บ้ า น น า ว่ า ตั ว ฉั น

อุ ป ส ร ร ข ว า ง ห น้ า จะ ฝ่ า ฟั น

ร อ ถึ ง วั น สู่ อ้ อ ม ก อ ด ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว
				
4 มกราคม 2549 03:00 น.

ส อ ง ค น แ ต่ ง

แสงไร้เงา

 ค ว า ม รั ก เ ป็ น เ พี ย ง ส า ย ใ ย บา ง ๆ 

ที่ มั น ถู ก ห ล่ อ ห ล อ ม ขึ้ น จ า ก ค ว า ม รู้ สึ ก ต่ า ง ๆ 

ทั้ ง ค ว า ม อ า ท ร... ห่ ว ง ใ ย .. ห่ ว ง ห า .. คิ ด ถึ ง ...

 
ค ว า ม อ ด ท น .....

    .....จ ะ ทำ ใ ห้ อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ 

       ...........ผ่ า น พ้ น ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ดี .....

ค ว า ม พ ย า ย า ม .....
 
    .....จ ะ ทำ ใ ห้ เ ร าส อ ง ค นยั ง ค ง อ ยู่ 

ค ว า ม ไ ว้ ใ จ .....

   ......จ ะ ทำ ใ ห้ ค ว า ม รั ก ข อ ง เ ร า แ ข็ ง แ ก ร่ ง 

 ค ว า ม ซื่ อ สั ตย์.......

   ....... จ ะ ทำ ใ ห้ ค ว า ม รั ก ข อ ง เ ร า มั่ น ค ง 

ค ว า ม เ สม อ ต้ น เ ส ม อ ป ล า ย.....

   .........จ ะ ทำ ใ ห้ ค ว า ม รั ก ข อ ง เ ร า ส ว ย ง า ม....    รั ก แ ท้ คื อ ก าร เ สี ย ส ล ะ .....  

จิ ป า ถะ ข้ อ อ้ า ง ต่ า ง เ ห ตุ ผ ล.....

จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ค ว า ม รั ก เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว

ระ ห ว่ า ง ค น ส อ ง ค น....

ไ ม่ ขี้ บ่ น ไ ม่ จู้ จี้ แ ล้ ว จ ะ ดี เ อ ง.....ใ ห้ ค ว า ม รั ก เ ร า เ ป็ น เ รื่ อ ง ค น ส อ ง ค น...

ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง โ ป ร โ ม ท .... เ ร า รั ก กั น....

เ พ ร า ะ สั ก วั น .. ..ห า ก จ บ ล ง ค ง น่ า อ า ย...      นิ ย า ย เ รื่ อ ง ส อ ง ค น แ ต่ ง...

 จ ะ เ ป็ น นิ รั นด ร .....
 
      ...... ห รื อ เ รื่ อ ง ร า ว ....

          ..... ที่ จ บ เ พ ร า ะ  ตั น ท า ง....
           
 เ ลื อ ก เ อ า จ ะ ส ร้ า ง เ รื่ อ ง ร า ว.... 
              
  " ค ว า ม รั ก 

              หรือ
  
                   " ค ว า ม ท ร ง จำ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแสงไร้เงา