14 มิถุนายน 2550 13:49 น.

คงเดิม

แสงไร้เงา

Picture3291.jpg

" คงเดิม "


แ ม้ ก า ย ห่ า ง ฟ า ก ฟ้ า ม า กั้ น ข ว าง 
น ที ข ว า ง ก าง กั้ น มิ ห วั่ น ไ ห ว 
ห น ท า ง จ ะ ลำ บ า ก ม า ก เ พี ย ง ใ ด 
จ ะ ฝ่ า ไ ป เ พ ร า ะ ค ะ นึ ง คิ ด ถึ ง กั น 

ฝ า ก สั ม พั น ธ์ แ น่ น เ ห นี ย ว ผ่ า น เ รี ย ว รุ้ ง 
จ ง ห ม า ย มุ่ ง ข้ า ม ฟ้ า ม า สู่ ฝั น 
ส่ ง สั ม ผั ส เ ยื่ อ ใ ย ส า ย สั ม พั น ธ์ 
แ ท น คำ มั่ น สั ญ ญ า ต ร า บ ฟ้ า ดิ น 

จ ะ เ ก็ บ ฝั น วั น เ ก่ า ข อ ง เ ร า ไ ว้ 
จ ะ เ นิ น น า น ป า น ใ ด ใ ฝ่ ถ วิ ล 
จ ะ อ ยู่ แ ห่ ง ห น ใ ด ใ น ธ า นิ น ท ร์ 
มิ สู ญ สิ้ น เ ยื่ อ ใ ย แ ม้ ไ ก ล ต า 
                        
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแสงไร้เงา