31 มกราคม 2547 12:10 น.

**พยากรณ์ความรักวันนี้***

100 เหตุผล

ส ภ า พ ค ว า ม รั ก ใ น เ ช้ า นี้

บ ร ร ย า ก า ศ ค่ อ น ข้ า ง โ ป ร่ ง ดี  แ จ่ ม ใ ส

พ อ เที่ ย ง วั น  นั ด ท า น ข้ า ว พ อ สุ ข ใ จ

ส รุ ป ค ว า ม รั ก โ ด ย ทั่ ว ไ ป ยั ง โ ป ร่ ง ดี

พ อ ต ก บ่ า ย  ท้ อ ง ฟ้ า มั น เ ริ่ ม ส ลั ว

บ ร ร ย า ก า ศ ชั ก ขุ่ น มั ว ก ระ จ าย ทุ ก พื้ น ที่

เ กิ ด อ า ก า ร ง อ น ท ะ เ ล า ะ กั น บ้ าง เ ป็ น บ าง ที

ข อ จ บ พ ย า ก ร ณ์  *ความรัก*  ใ น วั น นี้  บ๊าย  บาย


แล้วค่อยพยากรณ์ความรักใหม่นะค่ะ

				
29 มกราคม 2547 20:57 น.

** ตะโกนดัง ดัง ว่ารักเธอ **

100 เหตุผล

ไอ้ฉันมันเป็นคนขี้กลัว

ติดตัวมาตังแต่เกิด.....แต่พอเวลาที่ฉัน * เฮริ์ท *

อะไรจะเกิด ก็ต้องให้มันเกิดไป

และฉันก็เป็นโรคขี้แพ้

จะว่าอ่อนแอ หรือ ก็อาจจะใช่

แต่ถ้ามีคน ท้า ให้ทำอะไร

ฉันก็เต็มใจทำเต็มที่ ทุกที

มาวันนี้ก็เหมือนกัน....

ความรักที่ให้เธอมันชัก ร้อน เต็มที่

พอเริ่ม เฮริ์ท เพื่อนก็มาท้า..เลยเดินเข้าไปหา

เธอคนดี.....

***ตะโกนดัง ๆ ไปเลย ว่าฉันคนนี้ รักเธอ จังเลย**วันนี้กลอนค่อนข้างสะดุด				
28 มกราคม 2547 16:51 น.

**เห็นเพื่อนซี้อกหัก**

100 เหตุผล

- - เ ห็ น เ พื่ อ น ซี้ อ ก หั ก - - 

เ พ ร า ะ  คนรัก ไปควงแฟนใหม่

ไอ้ เ ร า  ก็ทำได้ แค่ให้กำลังใจ

ค ง ช่ ว ย อะไรไม่ได้หรอก  เพื่อนเอย

- - ตั ด ใ จ จ า ก เ ข า ซ ะ - -

บ อ ก ไ ด้  เพียงเท่านี้แหล่ะเพื่อนเอ๋ย

ไ อ้ เ รื่ อ ง  อย่างนี้ไม่ใช่เราไม่เคย

ยั ง เ อ า  ตัวเองไม่รอดเลย

จ ะ ใ ห้   ช่วยเพื่อน ได้อย่างไรืมีเพื่อน อกหัก มาขอความช่วยเหลือค่ะ				
27 มกราคม 2547 19:12 น.

** ผู้หญิงธรรมดา **

100 เหตุผล

ฉั น ก็  แ  ค่  ผู้  ห  ญิ ง  ธ ร ร ม ด า

ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น น า ง ฟ้ า อ ย่ า ง ที่ เ ธ อ ฝั น

ก็ แ ค่ ค น เ ดิ น ดิ น กิ น ข้ า ว แ ก ง ไ ป วั น ๆ

ไ ม่ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ส ร้ า ง ฝั น * เลิศหรู * กั บ ใ ค ร

ฉั น ก็  เ ป็  น ข อ  ง  ฉั  น  อ ย่ า ง นี้

ข อ ถ า ม เ ธ อ สั ก ที รั บ ฉั น ไ ด้ ใ ห ม

ห า ก รั บ ไ ม่ ไ ด้ ต่ า ง ค น ค ง ต้ อ ง ต่ า ง ไป

แ ต่ ฉั น จ ะ เ ก็ บ ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ นี้ ไ ว้

ใ ห้ อ ยู่ ใ น ส่ ว น ลึ ก ข อ ง ใ จ น า น เ ท่ า น า น


สวัสดีค่ะ นี่แหล่ะค่ะ 100 เหตุผล				
26 มกราคม 2547 11:00 น.

**กลอนเปลี่ยนบรรยากาศ**

100 เหตุผล

มั น ก็ เรื่องของเธอที่จะชอบ * แมนยู *

แ ต่ ฉั น  น่ะชอบ * ลิเวอร์พลู* จะบอกให้

ก็ เ ร า   นั้น เป็นอริกัน จงเข้าใจ

ไ ม่ ต้ อ ง  มาสาธยาย พูดแดกดัน

 เ พ ร า ะ   ของอย่างนี้มันห้ามกันไม่ได้

ฉั น ก็ มี     สิทธิ์ มีความใฝ่ฝัน

อ ย่ า เ อ า * แบ็คแฮม*  มาเป็นเดิมพัน

เ พ ร า ะ   *โอเว่น* ก็หล่อเหมือนกันจงเข้าใจ

เ ธ อ อ ย่ า  มาคิดว่า ผี นั้นดีกว่า

เ ห มื อ น   เธอว่า ตัวเองเข้าใจใหม

ผี จะดีกว่า หงส์ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร

เ ธ อ ค ง ต้ อ ง ทำ ค ว า ม เ ข้ าใจ

แ ล ะ ม อ ง ว่า *แบ็คแฮม* เ ป็ น อ ะไ ร กั บ *วิคตอเรีย*
*กลอนนี้คิดไว้นานแล้ว
ตอนนี้ แบ็คแฮมย้าย
ไปอยู่ ริลมาคริค แล้วเนอะ*				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง100 เหตุผล