27 กรกฎาคม 2549 13:05 น.

. . . . กรรม ? . . . .

MomMamSan

20nwd531.jpg
WIDTH=400
เรื่องของกรรม ... ชาวพุทธเราดูยังจะเข้าใจไขว้เขวอยู่มาก เมื่อเห็นใครเจอเคราะห์หามยามร้าย ... ก็มักจะพูดกันว่า เป็นกรรมเก่า

05kte961.jpg

สมัยพระพุทธกาล ... มีลัทธิความเชื่อมากมาย ... ลัทธิความเชื่อที่พระพุทธเจ้า...สอนว่า เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิ
ลัทธิความเห็นผิดซึ่งต้องระวัง ไม่ให้เข้าใจสับสนกับหลักกรรม มีอยู่ 3 ลัทธิ คือ


" ปุพเพกตวาท " ... การถือว่าทุกข์สุขทั้งปวง เป็นเพราะกรรมเก่า

" อิสวรนิรมิตวาท " ... การถือว่าทุกข์สุขทั้งปวง เป็นการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่

" เหตุวาท " ... การถือว่าทุกข์สุขทั้งปวง เป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอยๆ ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย


25kdj535.jpg

ท่านอาจายร์พระมหาประยุทธ์ ปยุตโต รจนาไว้ในพุทธธรรม (ฉบับเดิม) ในเชิงคุณค่าทางจริยธรรม
กรรมเก่าถือเป็นบทเรียน ให้รู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผล มองเห็นพื้นฐานทุนเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่คอยเพ่งโทษผู้อื่น
การเชื่อหลักกรรม ... ทำให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล รับผิดชอบต่อตนเอง ฯลฯ


15qwh021.jpgพระพุทธองค์ตรัสว่า

" ภิกษุทั้งหลาย...เจตนา (นั่นเอง) เราเรียกว่า กรรม บุคคลใดจงใจแล้ว จึงกระทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

17nia249.jpg01fsl001.jpgกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ทรามและปราณีต

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ดี ผู้ทำชั่ว ย่อมได้ชั่ว
คนพาลมีกรรมดำ ถึงจะแล่นไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ... เป็นนิตย์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้
แม่น้ำเหล่านั้น จักทำอะไรได้ จะชำระนรชนผู้มีเวร ผู้ทำกรรมอันหยาบช้า ... ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย

ดูก่อนพราหมณ์ ... ท่านจงอาบตนในหลักธรรมนี้เถิด จงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวงเถิด
ถ้าท่านไม่กล่าวเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทำอทินนาทาน เป็นผู้มีศรัทธา หาความตระหนี่มิได้

19ygc269.jpgท่านจะต้องไปท่าน้ำคยาทำไม? แม้น้ำดื่มของท่านก็เป็นแม่น้ำคยาแล้ว

ถ้าแม้บุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการอาบน้ำ (ชำระบาป) กบ เต่า นาค จระเข้ และสัตว์เหล่าอื่น
ที่เที่ยวไปในแม่น้ำ ก็จะพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน ... " 

19ami883.jpg23yby204.jpg

หากสงสัย กรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไม่แน่ใจว่า ตนเองก่อ...หลักพุทธพจน์มีว่า

" เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุงแต่ง กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ขึ้งเองบ้าง
เนี่องจากตัวการอื่นบ้าง โดยรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง ..."

24dal327.jpg

ตามคำสอนนี้...กรรมจึงมีตัวแปรมากมาย ไม่จำเพาะเจาะจงว่าตนผู้เดียวก่อ
ใครที่กำลังเผชิญกรรม...คิดเสียว่าเป็นกรรมเก่า ก็ปลงได้ง่าย
แต่ถ้าสำนึกว่า เป็นกรรมใหม่ ... หว่านพืชเช่นใด ก็รับผลเช่นนั้น ... ก็เป็นโอกาส ให้เกิดอโหสิกรรม เลิกแล้วต่อกันไป

02xug879.jpg

หากมีคน 2-3 คนรับกรรม แล้วช่วยให้ปัญหาบ้านเมืองคลี่คลาย ...
บาปใหญ่วันนี้ อาจผลิดอกออกผลบุญในวันหน้า มองโลกในแง่นี้ ... ใครดี ใครเลว เวลาจะคลี่คลายให้เอง ... 

19gnc042.jpg15awk332.jpgbuddha.jpg				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan