9 ธันวาคม 2555 13:24 น.

มงคลชีวิต มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ตอนที่ ๒ ความหมายของการบูชา

papaanan

บูชา คือเลื่อมใส 
ยกย่องไว้ และเชิดชู
สำนึก สำเหนียกรู้
ทั้งต่อหน้า และลับหลัง
	สำรวม กิริยา
เปี่ยมศรัทธา ไม่หยุดยั้ง
ยึดมั่น ในพลัง
คุณธรรม นำมาใช้
	ยกใจ ให้สูงขึ้น
พร้อมหยัดยืน ทำตามได้
ตามรอย ผู้รู้ไซร้
ประคองใจ พ้นมลทิน
	เปิดใจ ให้ยอมรับ
น้อมซึมซับ เป็นนิจสิน
ด้วยจิต ที่ยลยิน
ละเอียดอ่อน ด้วยปัญญา
	ครองใจ ประคองบุญ
เป็นต้นทุน ในวันหน้า
ทำดี ด้วยศรัทธา
ตามอย่างท่าน ไม่ผันแปร
	ย่อมพบ สุขสงบ
ปลายภพ เป็นแน่แท้
ประพฤติ สิ่งดีแล
เป็นมงคล อันอุดม
				
3 พฤศจิกายน 2555 04:26 น.

มงคลชีวิต มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ตอนที่ ๑ อารัมภบท

papaanan

บูชาคือศรัทธา	
เป็นสรณะเป็นแบบอย่าง
เป็นหลักและแนวทาง	
เทิดทูลไว้ในทางบุญ
เปรียบกล้าต้นไม้อ่อน	
ย่อมโอนเอนอาจเสื่อมสูญ
มีหลักคอยค้ำจุน		
จนเติบใหญ่จักได้ดี
หากหวังความก้าวหน้า	
ต้องบูชาให้ถูกที่
รักษาไว้ให้ดี			
บุคคลที่ควรบูชา
เพื่อกันอกุศล			
แผ้วกมลจนไร้ค่า
ละคิดผิดนานา		
บรรลุธรรมน้อมนำใจ
ตามรอยอารยะ		
น้อมนำมาเป็นนิสัย
ชีวิตย่อมก้าวไกล		
ด้วยสัมมาทิฐิเอย
				
28 กันยายน 2555 19:35 น.

ตอนที่ ๓ วิธีคบบัณฑิต (มงคลชีวิต กาพย์ยานี ๑๑ มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต)

papaanan

๑๘. วิธีคบบัณฑิต  หมั่นใกล้ชิดฟังคำสอน
 จดจำธรรมสังวร  วิเคราะห์ธรรมจำให้ดี
 ทำตามธรรมะนั้น  เพื่อประโยชน์อันพึงมี
 จริงใจอย่างเต็มที่  พร้อมเกรงใจหมั่นไปหา

๑๙. ใบพ้อพันห่อหุ้ม อบร่ำคลุมกฤษณา
 หอมรื่นระรวยพา  ผ้าหอมด้วยช่วยเพริศพริ้ง
 คนเสพเสน่หา    นักปราชญ์นาพาสุขจริง
 ปิยมิตรฤาทิ้ง    ดุจประทินไม้กลิ่นหอม

๒๐. ประเภทของบัณฑิต   สองชนิดพินิจน้อม
 หนึ่งดีภายนอกพร้อม    อันได้แก่คนทั่วไป
 บัณฑิตประเภทสอง     ตามครรลองอัชฌาสัย
 เจริญภาวนาไป      มิได้ขาดสะอาดใจ

๒๑. คิดดีพูดทำดี      เป็นผู้มีจิตผ่องใส
 มีสติระลึกได้        คิดสิ่งดีที่สร้างสรรค์
 ผลการคบบัณฑิต     ทำให้จิตใจดีครัน
 พลอยทำดีตามนั้น     ด้วยจิตใจเป็นกุศล

๒๒. ได้รับความรู้เพิ่ม   เหตุผลเริ่มมิอับจน
 หนักแน่นใจเปี่ยมล้น    ใช้ปัญญามากกว่าแรง
 เนื่องเพราะบัณฑิตพา    มีสัมมาทิฐิแกร่ง
 เห็นถูกไม่ระแวง      เดือดร้อนเพราะอวิชชา

๒๓. ได้รับการยกย่อง    ต่างแซ่ซ้องทั่วแหล่งหล้า
 ปราศจากเภทภัยมา    เบียดเบียนให้เสื่อมราศี
 สร้างตัวไวไร้ทุกข์     เกษมสุขสวัสดี
 มาตรแม้นกลายเป็นผี    ไปสวรรค์นั้นแน่นอน

๒๔. ละซึ่งโลภโกรธหลง  ใจมั่นคงธรรมสอน
 รู้โลกละอาวรณ์      สู่นิพพานนั้นง่ายดาย
 สมคบกับคนพาล      ย่อมถึงกาลวิบัติได้
 มีแต่เศร้าเสียใจ      โศกสลดมิรู้วัน

๒๕. เหมือนอยู่ร่วมศัตรู  ใจหดหู่และหุนหัน
 เสพทุกข์อเนกอนันต์    ใจรุ่มร้อนดังถูกเผา
 ตราบคบบัณฑิตมี     แต่ความดีตราบนานเนา
 จิตใจได้ขัดเกลา      สุขและเย็นเป็นนิรันดร์

๒๖. จงเลือกคบบัณฑิต  ไว้เป็นมิตรจะสุขสันต์
 เสพสุขทุกคืนวัน      เป็นนิรันดร์นานแสนนาน
 เพราะท่านเป็นผู้รู้      เป็นพหูสูตเอางาน
 จิตแจ่มดั่งดวงจันทร์    ส่องหล้าเย็นเป็นสุขเอย				
22 สิงหาคม 2555 18:26 น.

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต

papaanan๙. องค์คุณของบัณฑิต	ประกอบกิจสี่สถาน
 กตัญญูรู้คุณท่าน   	ผู้มีอุปการะ
 อัตตะสุทธิคุณ   	ธรรมเกื้อหนุนเป็นสรณะ
 บริสุทธิ์เลิกละ   	จากบาปตนช่วยคนอื่น

๑๐. สังคหะวัตถุ  	แด่สาธุชนหยิบยื่น
 สงเคราะห์มิหวังคืน  	ให้ทานด้วยเสน่หา
 สมคำว่าบัณฑิต  	ผู้รู้คิดรู้ธรรมมา
 งามใจใช่ใบหน้า   	กิริยาวาจางาม

๑๑. ใคร่รู้ใครบัณฑิต 	ควรพินิจมิพักถาม
 คือคนที่ชักนำ    	ให้เราทำแต่สิ่งดี
 เช่นชวนเลิกบุหรี่  	เลิกสุราและพาชี
 การพนันสิ่งไม่ดี   	ทั้งเสพยาให้ละวาง

๑๒. ก่อนนอนให้สวดมนต์	วิเคราะห์ตนมิเว้นว่าง
 รักษาศีลไม่จาง	อีกทั้งตั้งใจศึกษา
 เลี้ยงชีพสุจริต 	ละสิ่งผิดอวิชชา
 ขโมยลักปล้นฆ่า   	คือทางสู่ตะแลงแกง

๑๓. กระทำธุระตน	ลุล่วงพ้นมิหน่ายแหนง
 เสร็จทันไม่พลิกแพลง	จนเป็นดินพอกหางหมู
 ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น  	เว้นแต่เขาให้ช่วยดู
 บัณฑิตสำเหนียกรู้   	ไม่เกะกะระรานใคร

๑๔. ชอบทำสิ่งถูกควร 	คำพูดล้วนสบายใจ
 ทำตรงปราศเลศนัย 	มิพักให้ต้องแปลความ
 ชอบพูดเรื่องธรรมะ  	นินทาละรังเกียจหยาม
 ยึดมั่นสิ่งดีงาม    	ประโยชน์ตนคนรอบข้าง

๑๕. ใครสอนดีไม่โกรธ 	ถือประโยชน์ไว้กล่าวอ้าง
 โมหะนั้นละวาง    	ไม่อวดดีและดื้อรั้น
 เห็นว่าชี้ขุมทรัพย์   	ปรับปรุงตัวตามสอนนั้น
 ผู้สอนจะต่ำชั้น    	หรือด้อยค่ากว่าก็ฟัง

๑๖. มีใครเข้าใจผิด  	ก้าวร้าวจิตก็ระวัง
 ขานไขให้กระจ่าง   	โดยขันติอธิบาย
 จึ่งเป็นมิตรในเรือน  	เป็นผองเพื่อนชนทั้งหลาย
 ใครใกล้อบอุ่นใจ   	เย็นสบายทั่วทุกคน

๑๗. ระเบียบและวินัย  	ยึดถือไว้ไม่สับสน
 ยินดีประพฤติตน   	ด้วยตระหนักความสำคัญ
 หมู่ใดวินัยดี     	ย่อมเป็นที่เจริญครัน
 ดับร้อนวุ่นวายนั้น   	สงบสุขสถาพร
				
21 สิงหาคม 2555 23:29 น.

มงคลชีวิต กาพย์ยานี ๑๑ คบบัณฑิตตอนที่ ๑

papaanan

มงคลที่ ๒ ลักษณะของบัณฑิต 
 
๑. ผ้าห่อหุ้มของหอม	ย่อมหอมตามด้วยฉันใด
 การคบบัณฑิตไว้   	ย่อมได้ดีตอบสนอง
 ซึมซับรับความรู้    	วิญญูชนปราชญ์ควรปอง
 สิ่งดีมีทั้งผอง  	ส่งผลแก่แด่ผู้คบ

๒. บัณฑิตเป็นเช่นไร	จึงมีใจสุขสงบ
 รู้รอบความเห็นครบ	ดี-ถูก-ชอบ กอปรแต่คุณ
 อยู่อย่างใช้ปัญญา   	รู้คุณค่าเปี่ยมการุน
 ชุ่มเย็นดั่งพิรุณ     	พรมพฤกษาคราววสันต์

๓. บัณฑิตรู้ดีชั่ว 	ไม่เมามัวทุกสิ่งอัน
 ความเป็นไปรู้ทัน 	โลกธรรมนำวิถี
 รู้ถูกและรู้ผิด		บัณฑิตคิดแต่สิ่งดี
 บาปบุญคุณโทษมี 	แยกแยะได้ด้วยใจตน

๔. ใครใครก็เป็นได้   	ขอเพียงมีใจกุศล
 สมาธิปัญญาดล   	แหล่งก่อเกิดแห่งปัญญา
 ดำรงตนไว้ชอบ   	อยู่ในกรอบอหิงสา
 กอปรกิจดังกล่าวมา	ย่อมชื่อว่าเป็นคนดี

๕. ลักษณะของบัณฑิต 	ผ่องแผ้วจิตมีราศี
 คิดพูดทำสิ่งดี  	ปกติเป็นวิสัย
 สอดส่องหาเหตุผล  	พิเศษกว่าคนทั่วไป
 โบราณท่านว่าไว้   	สามประการดังกล่าวมา

๖. คิดดีปกติ    	แม้จะมีถูกบีฑา
 ให้อภัยไม่กล่าวว่า  	พยาบาทจองเวรใคร
 รู้บุญคุณพ่อแม่    	ที่เลี้ยงมาแต่เยาว์วัย
 ช่วยงานการท่านได้ 	ด้วยสำนึกในบาปบุญ

๗. พูดดีปกติ     	พูดคำที่จริงเป็นทุน
 ประโยชน์พูดเกื้อหนุน 	จิตเมตตาวาจาหวาน
 ถูกกาลเทศะ    	ไม่ลดละตรึกตรองการณ์
 พินิจตรึกตรองนาน  	ก่อนเอื้อนเอ่ยซึ่งวาจา
๘. ทำดีปกติ     	มีเมตตากรุณา
 เลี้ยงชีพด้วยสัมมา- 	อาชีวะสุจริต
 ทำบุญและให้ทาน   	ถือศีลมั่นอยู่เป็นนิจ
 เจริญภาวนาจิต   	ประคองใจในศีลทาน
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟpapaanan
Lovings  papaanan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟpapaanan
Lovings  papaanan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟpapaanan
Lovings  papaanan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงpapaanan