31 มีนาคม 2546 23:38 น.

~ ~ โลกของฉัน ~ ~

Stupid cupid


ทำ ไ ม วั น นี้ โ ล ก ก ว้ า ง ๆ ใ บ นี้ จึ ง ดู ส ด ใ ส  ~ ~ ~ ~
ทำ ไ ม ท้ อ ง ฟ้ า เ จ้ า ใ ย ดู ฟ้ า ใ ส ส ด ส ว ย  ~ ~ ~ ~ ~
ทำ ไ ม น่ ะ  น้ำ เ จ้ า มี ชี วิ ต ริ น ร ะ ร ว ย  ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ทุ ก อ ย่ า ง ร อ บ ก า ย ช่ า ง ส ว ย ไ ม่ เ ค ย พ บ พ า น ~ ~ ~

ส า ย ล ม เ จ้ า ช่ า ง พั ด ก า ย า ใ ห้ เ ห น็ บ ห น า ว ~ ~ ~ ~
ด ว ง ด า ว แ ส ง ไ ส ว ที่ ท อ พ า ด ผ่ า น ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ด ว ง เ ดื อ น เ จ้ า ช่ า ง น ว ล เ นี ย น เ ห มื อ น เ ช่ น วั น ว า น ~ ~ ~
ห ย ด น้ำ ค้ า ง ที่ พ ร ม ห ว่ า น ย อ ด ห ญ้ า เ ห มื อ น พ ร ม ใ จ ~ ~ ~

ด อ ก ห ญ้ า ใ น ทุ่ ง ก ว้ า ง ที่ เ วิ้ ง ว้ า ง ต า ~ ~ ~ ~ ~ ~
ส า ม ล ม พั ด พ า ด อ ก ก า ย า  ล่ อ ง ล อ ย ไ ป ไ ก ล ~ ~ ~ ~
เ ห มื อ น ป ลิ ด ป ลิ ว หั ว ใ จ ใ ห้ ส า ย ล ม ชั ก พ า ไ ป ~ ~ ~ ~
ปั ด เ ป่ า เ รื่ อ ง เ ก่ า ๆ ที่ ป ว ด ใ จ ใ ห้ ไ ป กั บ ส า ย ล ม  ~ ~ ~ ~				
28 มีนาคม 2546 05:01 น.

^^ ซับน้ำตา^^

Stupid cupid


ขอบคุณที่คอยหวังดีและปลอบใจ 
ในวันที่ฉันเศร้าใจ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ 
แม้เป็นเพียงเสียงตามสาย แต่ก็ทำให้ใจไม่หลงทาง 
เธอยังคอยตามดูแลอยู่ไม่ห่าง แม้จะห่างกาย 


ในวันที่ฉันท้อแท้และมีน้ำตา 
ยังมีเธอที่คอยซับน้ำตาด้วยวาจาที่อ่อนไหว 
ไม่เคยคิดเลยว่าวันที่ฉันท้อ รอบข้างไม่เคยเห็นใคร 
แต่วันนี้กลับมีเธอคอยห่วงใย อยู่ใกล้กัน 

  				
22 มีนาคม 2546 15:09 น.

- + - + การเดินทาง เวลา การรอคอย - + - +

Stupid cupid


นั่งมองเกร็ดหิมะขาวแสนบริสุทธิ์
เปรียบประดุจไหมสีขาวที่พราวแสง
เจ้าช่างดูบอบบาง ล่องลอยลิ่ว ไร้เรี่ยวแรง
ปลิดปลิว แก่วง กวัดไกว ใครๆมิชักพา


ฉันเดินทางมาไกลแสนไกล
เก็บเกี่ยวประสบการณ์สู่หัวใจอันเหว่ว้า
รู้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะได้ไขว่คว้ามา
แต่ต้องแลกกับการเวลา การอคอยและหัวใจ


แค่สาว 18 ตัวเล็กๆคนหนึ่ง
ข้ามน้ำ ข้ามทะเลไปถึงด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่
อยู่กับคนแปลกหน้า แปลกภาษา เหว่ว้าใจ
ต้องปรับตัวกับชีวิตในโลกใหม่ ด้วยใจมั่นคง
				
21 มีนาคม 2546 07:33 น.

เพราะ...รัก !!

Stupid cupid


เพราะรัก จึงยอมเจ็บ
เพราะรัก จึงยอมไป
เพราะรัก จึงยกให้
เพราะใจ ห่วงใยเธอ

เพราะห่วง ยิ่งกว่าใคร
เพราะใจ ที่พร่ำเพ้อ
เพราะห่วง ไม่ให้รอเก้อ
เพราะเธอ ถึงต้องไกล				
21 มีนาคม 2546 07:04 น.

^=^= รักหรือตัดใจ =^=^

Stupid cupid


แน่ใจแล้วหรือที่อยากส่งเธอให้กับเขา
แน่ใจรึเปล่าว่าจะไม่เหงาแบบครั้งเก่าก่อน
แน่ใจแล้วหรือที่จะตัดความสัมพันธ์ที่บั่นทอน
ขอทำใจสักพักก่อน ก่อนที่ฉันจะตัดเธอไปจากใจทุกห้อง 
..................ของหัวใจ.............................

อาจจะต้องเก้บน้ำตาฉันไว้อย่างเงียบงัน
เหตุผลที่ต้องทิ้งเธอไปนั้น เพื่อให้เธอเจอคนใหม่ 
อยากให้เธอเจอสิ่งที่ดีๆและมีพร้อมยิ่งกว่าคนๆนี้ที่แสนไกล
..........อยากให้เธอรับรู้เอาไว้ ที่ต้องทำลงไป..............
............ไม่อยากให้เธอเสียใจและทรมาน................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงStupid cupid