31 ตุลาคม 2547 11:20 น.

** กุศลวาทีมีแต่งาม

tiki

กุศลวาทีมีแต่งาม

    คิดแต่ดี ทำแต่ดี ที่ควรพูด
เคาะหน้าจอ ขอพิสูจน์ คำประสงค์
หักใจเก็บ เย็บสนิท คิดคำตรง
ดีจำนง ถ้อยสมาน สานไมตรี

   เพิ่มประพันธ์ในวงบรรณสารถ้อย
ซึ่งใหญ่น้อยได้ประจักษ์อักษรศรี
หากพลาดพลั้งรั้งแก้ไขไม่พาที
ส่งสิ่งดีสโมสรบ้านกลอนไทย

   อาจโกรธเคืองเรื่องส่วนตัวหัวโทสา
กิริยาอาจพลุ่งพลั่งนั่งไม่ได้
แต่เมื่อเขียนเพียรบรรจงเจียระไน
มอบถ้อยไว้ให้คนอ่านชื่นบานเทอญ
ทิกิ_tiki

บทงานวรรณกรรมอันอยู่ได้นานมักจะ
ละอกุศลวจีกรรม 
 อันมี 	1 พูดปด โกหก มดเท็จ
     	 2 พูดคำหยาบช้าและหยาบโลน
    	3 พูดส่อเสียดกระทบกระแทกแดกดัน	
	 ร้าวฉานไมตรี
     4 พูดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่ประเทืองสติปัญญา
 เคยฟังหลวงพ่อเสือฯท่านเทศน์สอนบ่อยเรื่อง
วจีกรรม อันนำไป สู่ความไม่สบายอกสบายใจ
และสร้างกรรมไปสู่อบาย ของทั้งผู้กล่าวและผู้ฟัง 
ในที่นี้ก็ขอกล่าวไปถึงงานเขียนหรือ เคาะแป้น
พิมพ์อันนำให้ผู้กระทำการจาร และผู้ใช้สองตา
แลอ่าน หรือผู้ใช้โสตสดับในสิ่งที่ผู้อื่นอ่านให้ฟัง 
ไปสู่อบายโดยไม่รู้ตนซึ่งหากละเอียดปลีกย่อย
ลงไป อาจมีถึง การยกตนข่มท่าน
การโอ้อวด มายา สาไถย ฯลฯ

    โดยถือว่ากรรมคือเจตนา ถ้าตั้งใจวจีสุจริตเป็น
อุปนิสัย แล้ว สุจริตชน พึงยึดถือกรรมดี คือกระทำ
ดีไว้เป็นหลักโดย วิจารณญาณแห่งตนว่าสิ่งที่ตน
เขียนนี้ สุจริคใจหรือไม่ เช่น
	๑. เป็นสิ่งที่ตนเห็นมา ได้พบจริง 
เรื่องดังกล่าว	เป็นเรื่องจริงมิได้สร้างสรรค์ โป้ปด
มดเท็จ หากแต่งขึ้นปั้นขึ้นอันเป็น จินตนาการ
พึงแจ้งไว้ให้	เห็นว่าเป็นถ้อยจินตนาการ
    	๒.หากแม้นจำเป็นต้องมีถ้อยคำอัน
หยาบคาย	หยาบโลนติดมาก็ขอให้แก้ไขเสีย
ให้รู้สึกว่าหยาบน้อยที่สุดที่จะทำได้เพื่อช่วยกัน
ลดความรุนแรงในสังคม อันจะขยายวงต่อไป
          	๓. อกุศลวรรณกรรมประเภทอัน
ส่อเสียดกระทบกระแทก แดกดันการกล่าวร้าย
ใส่ผู้อื่น ดีใส่ตัวชั่วใส่ผู้อื่น การกล่าวเรื่องกำกวม
 มองได้หลายนัยเป็นชนวนแตกร้าว การกระทบ
กระเทียบเปรียบเปรยโดยเจตนาในใจหมายให้
คนอ่านรู้อยู่ว่ากำลังด่าว่าผู้ใดอยู่ แล้วสะใจที่ได้
กระทำ   หลวงพ่อท่านก็เคยเทศน์ให้ฟังไว้เช่น
กันว่าเป็นอกุศลกรรมนำสู่อบายด้วยกันทั้งนั้น
 	๔ .งานประพันธ์อันเป็นการสร้าง
สรรค์ประเทืองปัญญาให้เกิดมีขึ้นแม้นเพียงนิด 
ถ้อยคำอันควรยกย่องสรรเสริญในสิ่งดีของผู้อื่น
ก็เสมือนผู้รจนาได้จุดเทียนแห่งปัญญาเป็น
แสงสว่างขึ้นกลางใจ..อันใดอันเพ้อเจ้อ อันนำ
ไปสู่การหลงไหลตกไปจากทางปัญญาก็ระลึก
 ผนึกสติ สมาธิตนถามตนเองสักหน่อยว่า
เขียนไปแล้วคนอ่านได้สติปัญญาอะไร 

	การสร้างความสงบ และสันติ
ในบทวรรณกรรมการประพันธ์นั้นก็เสมือนการ
สวดสรรเสริญพระคุณแห่งองค์ธรรมสันถวไมตรี 
 ซึ่งผู้รจนา	 ประพันธ์ขึ้นมาย่อมได้ความสงบ
ในใจตนเป็นที่ตั้ง    การถามใจตนเองเสียว่า 
งานที่ประพันธ์ไปนี้ อ่านแล้วราบรื่นอ่อนโยน
ละมุนใจดีหรือไม่ ก็เป็นกุศลกรรมในตัวอยู่

     แต่ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แตะต้องการประพันธ์
เพื่อการปลุกใจให้รักชาติหรือการปลุกสังคม
ให้หันมาพิจารณาสังคมที่เสื่อมทรามเพื่อการ
แก้ไขให้ดีขึ้น ถือว่าการประพันธ์นั้นๆมีสาระในตัว
เพื่อสิ่งที่ดีกว่าโดยเจตนา คือความตั้งใจ ของ
ผู้ประพันธ์แล้ว

ขอฝากไว้ให้น้องใหม่เพื่อพิจารณาถ้อยสาระ
แห่งตน ท่านที่เขียนงานงามแห่งใจอยู่แล้วเขิญ
ท่านประพันธ์ต่อ
ท่านที่คิดจะนำเรื่องอันเป็นอกุศลกรรมมาใส่ไฟ
ผู้ใดก็หยุดเสียบ้าง
สังคมวรรณกรรมนี้จะได้มีความสงบงามและ
น่าอ่าน เป็นวรรณกรรมอันมีความหมายแก่ชีวิต
และสังคมนานสืบไป

รจนามาด้วยความเคารพท่านผู้อ่านเป็นที่ตั้ง
ขอขอบพระคุณที่ได้อ่านมาจนถึงบันทัดนี้
ทิกิ_tiki
กุศลวาทีมีแต่งาม

จารเพลพระอาทิตย์แด่มิตรกลอนไทย
๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
วันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑
สยาม ราชอาณาจักรไทย				
30 ตุลาคม 2547 15:01 น.

มัชฌิมวารี .ผกสะท้อนกลอนน้ำไหล

tiki

มัชฌิมวารี .ผกสะท้อนกลอนน้ำไหล 

ผ่านมาและผ่านไปและผ่านไปอีกแต่เพียงวัน
จะมัวมาสร้างสรรค์อะไรให้ใครไหลหลง
ชะรอยคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดปลง
สิ่งใดไม่คงขมขื่นทำไมกัน
เสียแล้วเสียไปใช่จักกลับคืน
ผ่านมิยั่งยืนอย่าเสียขวัญ
ตั้งจิตทำไปทุกวัน
สุขสันต์นะขวัญตา

    @

 ดอกกุหลาบดอกน้อย
หวนละห้อยคราวครวญหา
ปลิดกลีบความฝันวันโรยลา
ย่างใกล้มรณาชรากาล
สีสันวันเก่าเคยแรงเร้ารนจิต
ทอดตาหวนคิดถึงเรื่องพึงพิศผันผ่าน
เจ็บช้ำขมขื่นหรือสดชื่นก็เพียงเมื่อวาน
อยู่กับปัจจุบันกาล สายกลาง หว่างกาย-ใจ 


    มัชฌิมวารี ..ผกสะท้อนกลอนน้ำไหล
บทกลอนน้ำไหลในภาคสะท้อนกลับ
ทางกลอน 
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕

@

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จารฝากโลกไว้ในเพลาเสารีที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
วัน แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ กรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช ๒๕๓๗
Copy right , All rights reserved

กลอนน้ำไหลที่ผ่านมาพบได้ที่นี่ค่ะ
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55666.php
และ
เชิญชม ทางกลอนน้ำไหลในบทเก่าๆ ได้ที่
กลอนน้ำไหล 
๑ ๏ ๏๕..๑๒..กลอนน้ำไหล๚ ๏ ๏...... 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_53484.php
..๒๏๏..ฤาสวาทคืน ..?ธารน้ำไหล...๏๏ 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_54905.php
๓๏ -.,_ไหล สุดทางฝัน,.-::*`. ๏ 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55279.php
๔
และ ภาคเรื่อง..๔สั้น.๏ รักเมตตา.ไหล บ่าท่วมโลกา๚.กลอนน้ำไหล 
..http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=2638
๕ ๏ ลายน้ำไหล...ใจจรัสศรี๚
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=2659

 ๖๏ ไหลระเริงเพลิงใจกลอนน้ำไหล ๚ ..... 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55666.php

กระทู้นี้ คือ ลำดับที่ ๗ แห่งกลอนน้ำไหล
 
มัชฌิมวารี .ผกสะท้อนกลอนน้ำไหล 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_64559.php

ทิกิ_tiki				
29 ตุลาคม 2547 19:53 น.

รักเด็ก ..ก็รักถูกทาง

tiki

รักเด็ก ..ก็รักถูกทาง

   เด็กคนแรกในชีวิตคิดรักหลง
หลานชายคงในรูปพ่อจูบถนอม
เป็นทารกแสนน่ารักจักดมดอม
ให้ชื่นหอมแก้มขวัญทุกวันมา

    เด็กที่สองเกี่ยวดองคล้องเกี่ยวพัน
ลูกในครรภ์เลิศสวรรค์สรรค์คุณค่า
เกิดมาแล้วเป็นที่รักประจักษ์ตา
เกินพรรณนาเด็กของฉันวันรักแรง

     เด็กอีกเหล่ารักไม่เขลาไม่เศร้าจิต
คือมวลมิตรอินเตอร์เน็ตเบ็ดเสร็จแจ้ง
ต่างพร่ำเพ้อร้อยอักษรกลอนแสดง
ราวรักแฝงแห่งน้ำมิตรไม่คิดคลาย

    อันความรักรักเถิดประเสริฐผล
รักตัวตนคุณความดีไม่มีสลาย
รักในธรรมธรรมคุ้มตนผลสบาย
รักสุดท้ายก็ไม่เที่ยงเกินเลี่ยงตน

   ล้วนเกิดแก่เจ็บตายในชีวิต
ให้หันคิดถึงความรักหนักเหตุผล
เกิดแล้วแก่เจ็บตายทุกสัตว์-คน
พึงเรียนกลเรียนกรรม...แล้วทำดี
ทิกิ-tiki


ฝากความรักให้คุณเท่ากับเด็กทุกคน
บทกลอนตอบไว้ในโน้ตแพ็ต วันที่อ่านกลอนรักเด็ก 
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_64165.php
เห็นเป็นเรื่องที่ควรชี้นำไปในทางดีมากกว่าที่จะติติงว่ากล่าวอย่างไร้เหตุผล
จึงเขียนไว้ใน โน้ตแพ้ตแต่วันนั้น
๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ แต่มีเรื่องอื่นด่วนกว่าที่จะลงกระทู้

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช ๒๕๓๗
Copy right . All rights reserved.
รักเด็ก ..ก็รักถูกทาง				
28 ตุลาคม 2547 14:28 น.

วางอกุศลวนหาบุญ

tiki


     ขอบคุณงามความหมายมันรายล้อม
หากคิดอ้อมยืนนอกฉากเห็นวากย์ไหว
มิได้คิดแต่กำหนดสลดใจ
ฉากผ่านไปของผู้คนล้นรายทาง

     เพียงชีวิตคิดแล้วแก้วก็เศร้า
สลดนักจักคลุกเคล้าโลกีย์ร่าง
ที่กำหนดกำศรดนักปลดรัก..วาง
แล้วหันสู่หนทาง..แห่งแสงธรรม

    นึกแล้วหน่ายบ่ายชีวีชี้ธรรมะ
ที่ควรลดควรละผละถลำ
หากปล่อยตนเลื่อนไหลไปตามกรรม
มิรู้จำโมหะโทสะวน

    วางเสียเถิดเกิดก็ตายหมายแค่ชีพ
ซึ่งเร่งรีบถีบอื่นคลื่นสถล
ผลักเขาล้มข่มทับท่าท้าทุกคน
แค่เพียงตนรีบสู่เวิ้งเชิงตะกอน...

    หมดวิบากกายวจีที่กระทำ
หมดชั่วนำค้ำในใจให้ซุกซ่อน
หยุดกระทำนำกายไปทุกข์ร้อน
สุขสงัดสงบย้อนสันโดษตน....
ทิกิ_tiki
จารเมื่อ ๓:๕๖ อังคาร ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

วางอกุศลวนหาบุญ
จารเมื่อบ่ายสอง วันนี้พฤหัส ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗				
27 ตุลาคม 2547 15:56 น.

ก็ฉันมันแค่นี้จะให้ดีกว่านี้ได้ยังไงเจ้าคะ.ฮึ

tiki

ก็ฉันมันแค่นี้จะให้ดีกว่านี้ได้ยังไงเจ้าคะ.ฮึ

   ยินคนบ่นคนว่ามาก็มาก
ว่าน้องน้อยผู้ลำบากเขียนงานเกลื่อน
ไยไม่สอนฉันทลักษณ์จักเติมเตือน
ปล่อยเธอเถิดนะเพื่อน...บอกทุกวัน

  วางทุกบทให้จดจำคำที่ให้
ฝังฝากไว้ให้น้องน้อยร้อยความฝัน
ฝึกจรรโลงคำความงามรำพัน
เรียงจำนรรจ์โยงมาทุกราตรี

  น้องจะเห็นแล้วไม่ทำจำใจนิ่ง
วางบทจริงไว้ให้เรียนเปลี่ยนวิถี
สอนทุกบาทคาดทุกบทรสรตี
ทุกพาทีฝากดูรู้ทางกลอน

 ทำเท่านี้เท่าที่มีที่ทำได้
น้องจะรู้หรือไม่ หรือต้องป้อน
ต้องกรอกตัวอักษรเรียงเยี่ยงคำวอน
ฤๅต้องอ้อนให้น้องดูทุกผู้คน

  ที่ฝากความลามไว้ให้ทดท้อ
ฝากปีกว่ามานั่งรอล้อฉงน
น้องไม่จำน้องไม่ทำพี่งำทน
เกิดเป็นคน...ทำไม่ได้...คงอายลิง

  ฝากน้องไว้ดูเล่นเย็นจากบ่าย
พอให้คลายใจดูรู้สรรค์สิ่ง
วางสัมผัสนอกในรู้ให้จริง
หวานเพราะพริ้งแพรวฝันกันทุกคน


อย่าให้พี่ต้องไปบนขอเลย สาธุ
เขียนกันให้ดีซะทีเถิดนะคะน้องน้องของพี่เอ๋ย

ทิกิ_tiki
เคาะหน้าจอยามบ่ายเพลา ๑๕:๓๐ นาฬิกา
วันอังคาร ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

สงวนลิขสิทธิ์ตามสิทธิ์อันพึงมีนับแต่พระราชบัญญํติ ประกาศไว้ให้ พุทธศักราช ๒๕๓๗
Copy right . All rights reserved.
ก็ฉันมันแค่นี้จะให้ดีไปกว่านี้ได้ยังไง เจ้าคะ..ฮึ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน