23 ตุลาคม 2548 00:41 น.

ถวายพระพรสมเด็จพระปิยมหาราช

tiki

.            ๏พระดำรัสธรรมในพระนิพนธ์ พระปิยมหาราช ฯ ๚. 
     


                  ๏ บัณฑิตวินิจแล้ว..............แถลงสาร...สอนเอย

          ทศนฤทุมนาการ.......................ชื่อชี้

          เหตุผู้ประพฤติปาน....................ดังกล่าว..........นั้นนอ

         โทมนัสเพราะกิจนี้.....................ห่อนได้เคยมี๚ 
              เพราะทำความดีทั่วไป

               ๑
              ๏ ทำดีไป่เลือกเว้น...............ผู้ใด....ใดเฮย

       แต่ผูกไมตรีไป............................รอบข้าง 

       ทำคุณอุดหนุนใน.........................การชอบ.....ธรรมนา

       ไร้ศัตรูปองมล้าง..........................กลับซ้องสรรเสริญ๚                เพราะไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลย

                ๒
                ๏  เหินห่างโมหะร้อน..................ริษยา

         สละส่อเสียดมารษา.......................ใส่ร้าย

         คำหยาบจาบจ้วงอา-........................ฆาตขู่...เข็ญเฮย

        ไปหมิ่นนินทาป้าย...........................โทษให้ผู้ใด   ๚                   เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน

                  ๓
                  ๏ ยินคดีมีเรื่องน้อย...................ใหญ่ไฉน.....ก็ดี
           
         ยังบ่ลงเห็นไป................................เด็ดด้วน

         ฟังตอบสอบคำไข..........................คิดใคร่...ครวญนา

         ห่อนตัดสินห้วนห้วน........................เหตุด้วยเบาความ  ๚ 


            

                     เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด
            
                     ๔
                     ๏  พาทีมีสติรั้ง................รอคิด

          รอบคอบชอบแลผิด.......................ก่อนพร้อง

          คำพูดพ่างลิขิต...............................เขียนร่าง...เรียงแฮ

         ฟังเพราะเสนาะต้อง........................โสตทั้งห่างภัย  ๚ 


            
                     เพราะงดพูดในเวลาโกรธ

                      ๕
                     ๏  สามารถอาจห้ามงด..................วาจา...ตนเฮย

           ปางเมื่อยังโกรธา...........................ขุ่นแค้น

           หยุดคิดพิจารณา............................แพ้ชนะ....ก่อนนา

           ชอบผิดคิดเห็นแม้น.........................ไม่ยั้งเสียความ  ๚ 


           

                     เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน


                     ๖
                     ๏ กรุณานรชาติผู้.....................พ้องภัย..พิบัติเฮย
            
           ช่วยรอดปลอดความไขษย...............สว่างร้อน

           ผลจักเพิ่มพูนใน..............................อนาคต...กาลแฮ

           ชนจักชูชื่อช้อน...............................ป่างเบื้องประจุบัน  ๚ 
       


                    เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด


                   ๗
                   ๏ ใดกิจผิดพลาดแล้ว...............ไป่ละ..ลืมเลย

            หย่อนทิฐิมานะ...............................อ่อนน้อม

            ขอโทษเพื่อคารวะ..........................วายบาด...หมางแฮ

            ดีกว่าปดอ้อมค้อม..........................คิดแก้โดยโกง  ๚                                                            
                   เพราะความอดกลั้นต่อผู้อื่น


                   ๘
                 
                  ๏ ขันตีมีมากหมั้น.....................สันดาน
           
            ใครเกะกะระราน............................อดกลั้น

            ไป่ฉุนเฉียวเฉกพาล.....................พาเดือด....ร้อนพ่อ

             ผู้ประพฤติดั่งนั้น.........................จักได้ใจเย็น . .๚ 


            
                
                    เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนิทาน

                    ๙
                    ๏ ไป่ฟังคนพูดฟุ้ง....................ฟั่นเฝือ

             เท็จและจริงจานเจือ.....................คละเคล้า

             คือมึดที่กรีดเถือ..........................ท่านทั่วไปนา 

             ฟังจะพาพลอยเข้า......................... พวกเพ้อรังควาญ  ๚ 
                  เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย


                 ๑๐
                 ๑0  อีกหนึ่งไป่เชื่อถ้อย...................คำคน....ลือแฮ

           บอกเล่าข่าวเหตุผล..........................เรื่องร้าย

           สืบสอบประกอบจน..........................แจ่มเท็จ...จริงนา

           งบ่ด่วนยักย้าย...................................ตื่นเต้นก่อนกาล  ๚ะ
             ๑ ข้อความตามกล่าวแก้...............สิบประการ...นี้นอ

          ควรแก่ความพิจารณ์...........................ทั่วผู้

          แม้ละไป่ขาดปาน..............................โคลงกล่าว...ก็ดี

          ควรระงับดับสู้....................................สงบบ้างยังดี  ๚ะ๛ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันว่าด้วย การละเว้นวจีทุจริต เห็นเป็นสิ่งดีในการนำเสนอ ทั้ง บทโคลงสี่สุภาพ ซึ่งทรงใข้ถ้อยคำเรียบง่าย เข้าใจง่าย 

วันนี้ขอพระราชทานนำลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลาย 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ทิกิ_tiki
00:30 นาฬิกา
พระอาทิตย์ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราชโคลงสุภาษิต**นฤทุมนาการ**

กิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

ที่มา วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๔
กรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับพิมพ์พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 
๏พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต **นฤทุมนาการ**๑  ๚
ที่มา จากหนังสือ เล่มเดียวกัน ได้บรรยาย ความ โคลงสุภาษิตนี้ไว้ว่า

คำว่า นฤทุมนาการ เป็นศัพท์สมาส ที่มีการสนธิ แยกได้เป็นขั้นๆดังนี้

     นฤทุมน + อาการ (อาการ แปลว่า สภาพ กิริยา ) 

นฤทุมน  เป็นศัพท์สมาสอีกเช่นกัน แยกได้เป็น 
นฤ + ทุมน 

(นฤ เป็น อุปสรรค แปลว่า ปราศจาก ไม่) 

ทุมน แยกเป็น ทุ + มน

(ทุ เป็น อุปสรรค แปลว่า ไม่ดี เสีย

มน แปลว่า ใจ )

เมื่อแยกศัพท์ เช่นนี้แล้ว จะเห็นว่า ความหมายรวม นฤทุมนาการ  ก็คือ สภาพที่ปราศจากความเสียใจ หรือ สภาพที่ไม่ทำให้เสียใจ ซึ่ง
ตามนัยแห่งโคลงสุภาตนี้มี ๑๐ ประการ
ดังที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธว่า
.กิจ ๑๐ ประการที่ผุ้ประพฤติ ยังไม่เคยเสียใจ 

ที่มา หน้า ๑๔๒ เล่มเดียวกัน 
: 4895 - tiki : 264974 - ๒๓ ต.ค. ๔๘ - 00 :30 กิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

1. เพราะทำความดีทั่วไป
2. เพราะไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลย
3. เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน
4. เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด
5. เพราะงดพูดในเวลาโกรธ
6. เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน
7.เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด
8.พราะความอดกลั้นต่อผู้อื่น
9.เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนิทาน
10.เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย 
				
20 ตุลาคม 2548 18:51 น.

ปลวกVSเปรต

tiki

ปลวก VS เปรต 

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านทื่เข้ามาเยี่ยมนะคะ
ทิกิ
เขียนไว้เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
From : Nat V 
Sent : Saturday, October 1, 2005 8:39 AM 
To : nickmansl@hotmail.com 
Subject : ส่งกลอนใหม่ ปลวกVSเปรต 
ปลวกVSเปรต
ที่มา http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=17&action=view

5 : หมายเลข 534022 
ปลวกกับเปรตเหตุวิบัติกัดกันยุ่ง
พากันมุ่งทำลายช่างร้ายเหลือ
ทั้งตัวผู้ตัวเมียตายเป็นเบือ
จนสิ้นเชื้อคนกวีไม่มีคุณ 
พญายม 20 ต.ค. 48 - 23:16 
 
 
 6 : หมายเลข 534047 
เปรตข่มปลวก บวกหลงตัว กลัวมิใหญ่
กระหน่ำใส่ ไม่ยั้ง ด้วยหวังผล
อัปยศ หนทาง กระจ่างจน
เวทนาล้น ความเป็นเปรต ทุเรศจริง
.................................................
ดึกๆ หลงมาถึงที่นี่ มันคันๆ ดีกลอนอันนี้ขอแจมหน่อยนะ 
ริมสังเวียนเวทีเถื่อน 21 ต.ค. 48 - 02:08 
 
 7 : หมายเลข 534067 

  กลายเป็นเปรตเพราะบาปใจหยาบหนา
ยึดอัตตาถือตัวชั่วนิสัย
คือตัวกู-ของกูอยู่ร่ำไป
สะสมไว้เต็มจิตยึดติดตน

  เกิดเป็นปลวกกินไม้อยู่ในเปลือก
มิอาจเลือกสิ่งใดได้สักหน
คงแอบตัดไม้ขายหลายตำบล
จึงทุกข์ทน"เปรต-ปลวก"พวกเดียวกัน

สวัสดีค่ะ มาขอบคุณ และร่วมแจมด้วยค่ะ 
สุกรวดี 21 ต.ค. 48 - 05:23

คุณ พญายม คะ
 ...ลดกิเลศ..ทางเปรต..มีสิทธิ์ดับ
แต่"อยาก.".คับ...ล้นใจ..ไปทุกสิ่ง
ความหวงแหนมัจฉริยะ..ตระหนี่จริง
ล้วนแต่ทิ้ง..ทางนิพพาน..สานอบาย

รู้ทั้งรู้ยังทำน่ะ..คนเรานะคะ..
 tiki 
 
คุณ ริมสังเวียน เวทีเถื่อนคะ

กฎธรรมชาติจะอนุญาตให้หรือไม่
ให้เปรตไปกินปลวก..ลวกต้มสุก ?
คิดขึ้นมา..แขยงจัง..นั่งขนลุก
สู่ทางทุกข์..อบายงับ..หวง..ทรัพย์ตน

คุณ สุกรวดี..คะ
..กินไม้..กินไร่..กินมะตอย
กินซอย..กินถนน..วนอิฐหิน
กินทุกอย่างขวางหน้าเป็นอาจินต์
หมดชีวิน..ทางเปรต..เวทนา
 tiki

 : เพราะพวกเปรตคือเหตุแห่งหายนะ
มากโมหะเหลวแหลกชอบแหกศีล
มั่วกามาบ้าตัณหาเป็นอาจิณ
ยามดับดิ้นกลายเป็นเปรต..ทุเรศสิ้นดี..

มาประนามเปรต...ครับคุณทิกิ.. 
dark side of mind 21 ต.ค. 48 - 18:56 

...เตือนไว้เตือนไว้
เราจะได้ไม่ไปเป็นเปรต...ซึ่งก็ว่าเป็นเทวดาชนิดหนึ่ง
แต่มีวิถีวิบากมากด้วยกิเลศความโลภนำต้องผจญกรรม
ไปยาวนานหลายหมื่นปี เฮ้อ..
ทิกิ_tiki ค่ะ				
17 ตุลาคม 2548 19:28 น.

ไว้อาลัยแด่พระสงฆ์ไทยผู้ถึงแก่มรณะภาพ

tiki

ขอไว้อาลัยแด่พระสงฆ์ไทยผู้ถึงแก่มรณะภาพ
จากการถูกสังหารหมู่...

 สังหารพระสงฆ์จนหมดสิ้น
หมายชีวินเข่นฆ่าสามาณย์ยิ่ง
แต่มุสลิมยังทนมิได้จริง
ร้องประวิงต่อต้านการฆ่าฟัน

....ท่านคือผู้ทรงศีลในผ้าเหลือง
ธรรมประเทืองส่องหล้าประชาสันต์
ดุจอิหม่ามอิสลามเคารพกัน
นี่อธรรม์..โหดร้าย..สลายไทย

....ทุกศาสนาในชาติประกาศก้อง
ต่างเร่งร้อง..ต้องจัดการ..เพื่อแก้ไข
ต่างประนาม..การกระทำ..ชั่วกระไร
นรกนั้น..กินใจ..พวกเจ้าเทอญ


ขอไว้อาลัยแด่พระสงฆ์ไทยผู้ถึงแก่มรณะภาพ
จากการถูกสังหารหมู่...วัดพรหมประสิทธิ์..ปัตตานี
ทิกิ_tiki				
4 ตุลาคม 2548 10:59 น.

ขอร่วมไว้อาลัยแด่คุณ ตี้ กรรมาชน ผู้จากไป

tiki

...ประทับใจมากมายในบทเพลง
http://www.thaioctober.com/index.php				
3 ตุลาคม 2548 23:14 น.

โอ้ โอ.ปลวก...+++!!!!!

tiki

โอ้ โอ..ปลวก...+++!!!!!

...รักหนังสือ.ถึงมื้อต้องถอดถอน 
ทิกิ_tiki				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน