31 มีนาคม 2553 08:17 น.

๏พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต **นฤทุมนาการ** ๚ กิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

tiki

๏พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต **นฤทุมนาการ** ๚ 

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์สมเด็จพระปิยมหาราชฯ

กิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ


๏โคลงสุภาษิต**นฤทุมนาการ**๑..


๏ บัณฑิตวินิจแล้ว..............แถลงสาร...สอนเอย

ทศนฤทุมนาการ.......................ชื่อชี้

เหตุผู้ประพฤติปาน....................ดังกล่าว..........นั้นนอ

โทมนัสเพราะกิจนี้.....................ห่อนได้เคยมี๚ เพราะทำความดีทั่วไป

๑
๏ ทำดีไป่เลือกเว้น...............ผู้ใด....ใดเฮย

แต่ผูกไมตรีไป............................รอบข้าง 

ทำคุณอุดหนุนใน.........................การชอบ.....ธรรมนา

ไร้ศัตรูปองมล้าง..........................กลับซ้องสรรเสริญ๚ เพราะไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลย

๒
๏ เหินห่างโมหะร้อน..................ริษยา

สละส่อเสียดมารษา.......................ใส่ร้าย

คำหยาบจาบจ้วงอา-........................ฆาตขู่...เข็ญเฮย

ไปหมิ่นนินทาป้าย...........................โทษให้ผู้ใด ๚ เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน

๓
๏ ยินคดีมีเรื่องน้อย...................ใหญ่ไฉน.....ก็ดี

ยังบ่ลงเห็นไป................................เด็ดด้วน

ฟังตอบสอบคำไข..........................คิดใคร่...ครวญนา

ห่อนตัดสินห้วนห้วน........................เหตุด้วยเบาความ ๚ เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด

๔
๏ พาทีมีสติรั้ง................รอคิด

รอบคอบชอบแลผิด.......................ก่อนพร้อง

คำพูดพ่างลิขิต...............................เขียนร่าง...เรียงแฮ

ฟังเพราะเสนาะต้อง........................โสตทั้งห่างภัย ๚ เพราะงดพูดในเวลาโกรธ

๕
๏ สามารถอาจห้ามงด..................วาจา...ตนเฮย

ปางเมื่อยังโกรธา...........................ขุ่นแค้น

หยุดคิดพิจารณา............................แพ้ชนะ....ก่อนนา

ชอบผิดคิดเห็นแม้น.........................ไม่ยั้งเสียความ ๚ 
เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน

๖
๏ กรุณานรชาติผู้.....................พ้องภัย..พิบัติเฮย

ช่วยรอดปลอดความไขษย...............สว่างร้อน

ผลจักเพิ่มพูนใน..............................อนาคต...กาลแฮ

ชนจักชูชื่อช้อน...............................ป่างเบื้องประจุบัน ๚ เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด

๗
๏ ใดกิจผิดพลาดแล้ว...............ไป่ละ..ลืมเลย

หย่อนทิฐิมานะ...............................อ่อนน้อม

ขอโทษเพื่อคารวะ..........................วายบาด...หมางแฮ

ดีกว่าปดอ้อมค้อม..........................คิดแก้โดยโกง ๚ เพราะความอดกลั้นต่อผู้อื่น

๘
๏ ขันตีมีมากหมั้น.....................สันดาน

ใครเกะกะระราน............................อดกลั้น

ไป่ฉุนเฉียวเฉกพาล.....................พาเดือด....ร้อนพ่อ

ผู้ประพฤติดั่งนั้น.........................จักได้ใจเย็น . .๚ เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนิทาน

๙
๏ ไป่ฟังคนพูดฟุ้ง....................ฟั่นเฝือ

เท็จและจริงจานเจือ.....................คละเคล้า

คือมึดที่กรีดเถือ..........................ท่านทั่วไปนา 

ฟังจะพาพลอยเข้า......................... พวกเพ้อรังควาญ ๚ เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย


๑๐
๏ อีกหนึ่งไป่เชื่อถ้อย...................คำคน....ลือแฮ

บอกเล่าข่าวเหตุผล..........................เรื่องร้าย

สืบสอบประกอบจน..........................แจ่มเท็จ...จริงนา

งบ่ด่วนยักย้าย...................................ตื่นเต้นก่อนกาล ๚ะ
๏ ข้อความตามกล่าวแก้...............สิบประการ...นี้นอ

ควรแก่ความพิจารณ์...........................ทั่วผู้

แม้ละไป่ขาดปาน..............................โคลงกล่าว...ก็ดี

ควรระงับดับสู้....................................สงบบ้างยังดี ๚ะ๛ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันว่าด้วย การละเว้นวจีทุจริต เห็นเป็นสิ่งดีในการนำเสนอ ทั้ง บทโคลงสี่สุภาพ ซึ่งทรงใข้ถ้อยคำเรียบง่าย เข้าใจง่าย 

วันนี้ขอพระราชทานนำลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลาย 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ทิกิ_tiki
๒๐:๐๐ นาฬิกา
พระอังคาร ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

                  1270001343.jpg

เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชได้เวียนมาถึง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร 


    ๏ พระดำรัสตรัสถ้อย...................ฉัตรฉลอง

พระทรงชาติประกาศผอง......................อย่างนั้น

พระดำรัส**เราจักครอง..................แผ่นดิน..โดยธรรม--

พระเศวตรฉัตรกางกั้น...............ปกเกล้าเหล่าไทย....๚ะ๛  


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

ทิกิ_tiki
จารเมื่อ ๒๔:๐๐
คืนพระอังคาร ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗


พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยะมหาราชโคลงสุภาษิต**นฤทุมนาการ**
กิจสิบประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ
ที่มา วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๔
กรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับพิมพ์พุทธศักราช ๒๕๔๐
สงวนลิขสิทธิ.. 


๏พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต **นฤทุมนาการ** ๚ 
หมายเลขกลอน 52773 แต่งเมื่อ 04 พ.ค. 47 - 20:23 
จำนวนคนชม ผู้ชม 5427 - ผู้ตอบ 36 

ที่มา จากหนังสือ เล่มเดียวกัน ได้บรรยาย ความ โคลงสุภาษิตนี้ไว้ว่า

คำว่า นฤทุมนาการ เป็นศัพท์สมาส ที่มีการสนธิ แยกได้เป็นขั้นๆดังนี้

นฤทุมน + อาการ (อาการ แปลว่า สภาพ กิริยา ) 

นฤทุมน เป็นศัพท์สมาสอีกเช่นกัน แยกได้เป็น 
นฤ + ทุมน 

(นฤ เป็น อุปสรรค แปลว่า ปราศจาก ไม่) 

ทุมน แยกเป็น ทุ + มน

(ทุ เป็น อุปสรรค แปลว่า ไม่ดี เสีย

มน แปลว่า ใจ )

เมื่อแยกศัพท์ เช่นนี้แล้ว จะเห็นว่า ความหมายรวม นฤทุมนาการ ก็คือ สภาพที่ปราศจากความเสียใจ หรือ สภาพที่ไม่ทำให้เสียใจ 
ซึ่งตามนัยแห่งโคลงสุภาพนี้มี ๑๐ ประการ
ดังที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธว่า
.กิจ ๑๐ ประการที่ผุ้ประพฤติ ยังไม่เคยเสียใจ 
ที่มา หน้า ๑๔๒ เล่มเดียวกัน 


1270013072.jpg

    ๏ น้ำตาหลั่งเป็นไหม ไทยทั้งชาติ 
 น้ำอันสาดปฐพีสียังใส
 จริยแห่งชนในหัวใจ
 มอบเทิดไว้เพื่อไทยมาแต่บรรพ์ ๚ 


   ๏ เทิดแผ่นดินแผ่นไทยในใจข้าฯ 
ประกาศกล้าแม้นชีพจักอาสัญ 
จะสนองพระคุณปุญอนันต์ 
จวบชีวันวางวายยังอายเป็น  ๚ 

  ๏ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแต่กาลไหน
ตระบัดสัตย์เมื่อใดต่ำได้เห็น
ชีพนี้แม้นเกิดใหม่ได้ยากเย็น 
จักขอเป็นรองบาทพระศาสน์ธรรม  ๚ 

   ๏ น้ำตาไทยหลั่งไหลในวันนี้ 
 เราทุกคนรู้ดีที่ชอกช้ำ 
ก็เพราะใครเล่าใครไทยจงจำ
 อย่าเปิดทางสีดำชั่วกาลนาน ๚ะ๛

tiki_ทิกิ

 จารไว้ ณ เรือนนนทบุรี สยาม ราชอาณาจักรไทย วันพุธแรม๑ ค่ำ เดือน ๕ ๓๑ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๓ เพลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที..http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem52773.html


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tiki&month=31-03-2010&group=4&gblog=31				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน